Regulamin ośrodka

 1. Na terenie ośrodka prowadzone są zajęcia specjalistyczne. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani terapeuci, których praca podlega superwizji.

 2. Program zajęć dostosowany jest do potrzeb i mozliwości psychofizycznych dzieci.

 3. Rodzice maja prawo do uzyskania biezącej, rzetelnej informacji o metodach i formach pracy oraz o funkcjonowaniu dziecka na zajęciach.

 4. Na zajęcia przyprowadzamy dzieci zdrowe (bez temperatury, biegunki, kataru, kaszlu, zaropiałych oczu, bólu brzucha itp. – wyjątkiem są alergie) – terapeuta nm a prawo odmówienia poprowadzehnia zajęć, jeżeli uzna, że dziecko jest chore.

 1. Na zajęcia przychodzimy punktualnie- czas zajęć może zostać skrócony o czas spóźnienia ze względu na kolejne dzieci.

 2. Obecność na zajęciach potwierdzamy smsowo w poniedziałki lub w innym ustalonym terminie.

 3. Za zajęcia obowiązują opłaty zgodne z cennikiem podanym na stronie. Ośrodek zobowiązuje sie poinformować o ewentualnej zmianie cennika z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

 4. Nieobecność zgłaszamy najpóźniej do 18:00 dnia poprzedzającego zajęcia – zajęcia odwołane później są płatne 50% ceny. Za zajęcia nieodwolane obowiązuje opłata 100%.

 5. Odwołane zajęcia można odrobić w dogodnym dla rodziców i ośrodka terminie.

 6. Na terenie ośrodka dzieci pozostaja pod opieką rodziców/opiekunów prawnych. Ośrodek nie odpowiada za bezpieczeństwo dzieci.

   

 7. Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka ………………………………………………………………….

  w zakresie niezbędnym dla funkcjonowania ośrodka diagnostyczno-terapeutycznego Zielona Olcha przy ul. Świerkowej 14, 05-555 Pawłowice ( zgodnie z ustawą z dn10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.ustaw z 2018r. Poz.1000)). Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Białek prowadzący działalność gospodarczą SAPHIRUS Wspieranie Edukacji z siedzibą w Warszawie ul Budy 5/15.

Skip to content